Hekayat e Moftbariحکایت مفت بری Summary ¸ 9

Review Hekayat e Moftbariحکایت مفت بری

نی است در ادامه به تئوری ها و استرتژی های پایه ای و e Moftbariحکایت مفت MOBI #240 پیشرفته و مدرن پوکر میپردازیم از آنجا که مباحث تئوریک گاهی خسته کننده میشوند، چند فصل در میان از سرگذشت، خاطرات و داستان های زند

Read Ô E-book, or Kindle E-pub Í Rad Zomorrodi

Hekayat e Moftbariحکایت مفت بری

در این کتاب من فرض رو Moftbariحکایت مفت Epub #225 بر این میگزام که خواننده پوکر بازی کرده و میکند و به اصطلاحات و قوانین پوکر آگاهی نسبی Hekayat e Epubدارد به همین دلیل میپردایم به مسائل شبهه فلسفی پوکر که بسیار شیری

Rad Zomorrodi Í 9 Summary

ی پوکری خودم تعریف خواهم کرد امیدوارم که این حکایات برای کسانی که تجربیات مشابهی، دارند جالب و شیرین باشد بخصوص برای کسانی که در این ماجراها شخصا حضور داشته اندازاین دوستان بانام مستعار نام خواهم بر


2 thoughts on “Hekayat e Moftbariحکایت مفت بری

  1. says:

    حکایت مفت بری بی نظیر بود مرسی از آقای زمردی

  2. says:

    عالی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *