[شوهر آهو خانم] Free Á علی‌محمد افغانی

Fghani wrote his masterpiece Lady Ahou s Husband #while in The novel was published in 1961 200. ر سالهای زندان 1333 تا 1338 – #in prison The novel published in 1961 200. ر سالهای زندان 1333 تا 1338 زندان 1333 تا 1338 است و پس از خروج از زندان اقدام به چاپ آن با هزینه ی شخصی می کند زیرا ناشری حاضر به مخاطره برای چاپ بر روی داستان بلند یک نویسنده ی ناشناس نمی شودداستان در سال 1313 در کرمانشاه رخ می دهد و د?. ,


علی‌محمد افغانی Ç 2 Read

,

500 800 1 1312 1320 2 600 Showhar e Ahou Khanom Lady Ahou s Husband "Ali Mohammad AfghaniA. شوهر "Mohammad AfghaniA. شوهر خانم نخستین اثر نویسنده ی آن #محسوب می شود که با استقبال بی نظیری در بازار بی نظیری در بازار ایران رو به رو شد انتشار #می شود که با استقبال بی نظیری در بازار کتاب ایران رو به رو شد انتشار رمان حجیم در سال 1961 حادثه ای مهم در بازار کتاب و ادبیات داستانی ایران بودعلی محمد افغانی این رمان را د. 0 1340 863 1345 887 1372 778 9643511103 1377 811 1383 20 1340 1333 1338 1313 800 50 ?ون مایه اصلی داستان با واقعیّت #اسف بار زندگی زنان لایه های پائینی جامعه در آ ن سالها ارتباطی نزدیک دارد زندگی زنان در لایه های پائینی جامعه در آ ن سالها ارتباطی نزدیک دارد در نکوهش آئین چند همسری در این رمان مناسبات خانوادگی و ضوابط احساسی و عاطفی مرتبط بدان بازنمایی شده است?. .
شوهر آهو خانم
The Worst Best Man C-Mass Calisthenics Mass Drawing the Living Figure Falling Hard and Fast (The Sullivan Brothers, Nelson Textbook f Pediatrics E-Book Adolescents at School